Industry and researchers discuss clean innovation with Ireneusz Zyska, the Polish Secretary of State for renewable sources.

01/06/2021

Warsaw, 21-05-2021. A digital meeting took place on the 18th of May between the Ministry of Climate and Environment and representatives from the renewables and sustainable technology sectors to discuss clean innovation in Poland. The Secretary of State Ireneusz Zyska was accompanied by his colleagues from the Ministry of Climate and Environment Marcin Ścigan who is Director of the Renewable Energy Department and Miłosz Węgrzyn who is an Energy Advisor. The delegates representing the renewable energy and clean technology sectors were:

  • Mr. Roch Drozdowski-Strehl (Head of Delegation), Director General of the Institut Photovoltaique d’Île-de-France (IPVF), Vice-President of the European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV)
  • Mrs. Małgorzata Walczak-Gomuła, President of ASM – Market Research and Analysis Centre
  • Prof. Krzysztof Biernat,  Łukasiewicz Research Network – Automotive Industry Institute

During the meeting, various aspects of innovation in renewable energy and the use of information were discussed, focusing on ways to modernise and decarbonise Poland’s energy sector. Secretary of State Ireneusz Zyska welcomed the opportunity to discuss ways to boost clean innovation with the delegates

Roch Drozdowski-Strehl of IPVF said : “We have entered a historic decade of accelerated deployment and innovation in clean technologies. Cooperation amongst European partners, and between the private and public sectors, is crucial to sustainably reshore renewable energy supply chains to Europe.”

Małgorzata Walczak-Gomuła of ASM – Market Research and Analysis Centre pointed out that “increasing funding for technological research and innovation must come alongside a stronger emphasis on social innovation. Often technological solutions are available but there is a mismatch with the business models or the structure of the incentives that are meant to bring them to the market”.

Prof Krzysztof Biernat of the Łukasiewicz Research Network – Automotive Industry Institute highlighted that “national Policies on energy and innovation are moving in the right direction, but more needs to be done to ensure that Poland can modernise its energy system while making a fair transition and meeting its climate responsibilities, including promotion of innovative technological investments taking into account measurable, and positive climate effects and creation of national strategic research areas in this field « 

The delegates added that the European Strategic Energy Technology Plan known as SET PLAN is a useful European-level forum and needs to be strengthened.

Press contact: Nicolas de la Vega, EUREC delavega@eurec.be

***

Przedstawiciele sektora i naukowcy rozmawiają z Ireneuszem Zyską, polskim sekretarzem stanu ds. odnawialnych źródeł energii, o ekologicznych innowacjach.

Warszawa, 21.05.2021. W dniu 18 maja odbyło się spotkanie on-line między Ministerstwem Klimatu i Środowiska a przedstawicielami sektora odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych technologii w celu omówienia ekologicznych innowacji w Polsce. Sekretarzowi stanu Ireneuszowi Zysce towarzyszyli jego współpracownicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii oraz Miłosz Węgrzyn, doradca ds. energii. Sektor odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych technologii reprezentowali:

  • Roch Drozdowski-Strehl (Przewodniczący delegacji), Dyrektor Generalny Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF), Wiceprezes European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV),
  • Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes ASM — Centrum Badań i Analiz Rynku,
  • prof. Krzysztof Biernat, Lider Obszaru, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Podczas spotkania jego uczestnicy rozmawiali o różnych aspektach rozwiązań innowacyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz korzystania z informacji, koncentrując się na sposobach modernizacji i dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Sekretarz stanu Ireneusz Zyska skorzystał z okazji omówienia z przedstawicielami sektora sposobów stymulowania ekologicznych innowacji.

Roch Drozdowski-Strehl z IPVF powiedział: „Wkroczyliśmy w historyczną dekadę przyspieszonego wdrażania czystych technologii i innowacji w tym zakresie. Współpraca między europejskimi partnerami oraz między sektorem prywatnym i publicznym ma kluczowe znaczenie dla odtworzenia w sposób zrównoważony łańcuchów dostaw energii odnawialnej w Europie”.

Małgorzata Walczak-Gomuła z ASM — Centrum Badań i Analiz Rynku, zwróciła uwagę na fakt, że „zwiększeniu środków na badania i innowacje technologiczne musi towarzyszyć zintensyfikowanie działań na rzecz innowacji społecznych. Rozwiązania technologiczne często są dostępne, ale nie są dopasowane do modeli biznesowych czy struktury środków zachęty, stworzonych po to, aby wprowadzić je na rynek”.

Prof. Krzysztof Biernat z Sieci Badawczej Łukasiewicz — Przemysłowy Instytut Motoryzacji podkreślił, że „krajowa polityka w dziedzinie energii i innowacji zmierza we właściwym kierunku. Należy jednak zrobić więcej, aby Polska mogła zmodernizować swój system energetyczny, przy jednoczesnym przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji i wypełnieniu swoich zobowiązań w zakresie klimatu, w tym promować innowacyjne inwestycje technologiczne przy uwzględnieniu wymiernego i pozytywnego wpływu na klimat oraz stworzyć krajowe, strategiczne obszary badawcze w tej dziedzinie”.

Przedstawiciele sektora dodali, że europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, znany jako plan EPSTE, stanowi ważne forum na szczeblu europejskim i należy je promować.

Kontakt dla mediów: Nicolas de la Vega, EUREC delavega@eurec.be

Need a direct line?

Feel free to contact us for more information about our offers.

  • +33(0)1 69 86 58 60
  • contact@ipvf.fr
Contact us